Met ingang van 1 oktober 2020 wordt de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) voor de derde maal verlengd. In dit blog leggen we alles uit over de NOW 3.0

Langere looptijd
De NOW 3.0 kent ditmaal een langere looptijd en loopt tot 1 juli 2021.  De NOW 3.0 bestaat uit drie tijdvakken met daarin telkens wijzigende voorwaarden. De NOW 3.0.1. die loopt van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 is vanaf heden tot en met 13 december 2020 aan te vragen bij het UWV.

Per 1 oktober 2020 geldt NOW 3.0. Deze bestaat uit 3 tijdvakken van drie maanden, tot 1 juli 2021. De NOW 3.0-steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70%, naar 60%. De regeling wordt hieronder schematisch weergegeven:

NOW 3.0**
Tijdvak* Min. omzetverlies % vergoeding Aanvragen
Okt – dec 2020 20% 80% 16 nov – 13 dec 2020
Jan – maart 2021 30% 70% 15 feb – 14 mrt 2021
April – juni 2021 30% 60% 17 mei – 13 juni 2021

* voor elk tijdvak moet een afzonderlijke aanvraag worden ingediend bij het UWV
** Laatste update: 23 oktober

Het UWV streeft er naar om het eerste voorschot van 80% binnen 2 á 4 weken uit te keren.

Hoe omzetdaling berekenen?
De wijze van berekenen van de omzetdaling blijft gelijk aan de NOW 1.0 en 2.0: de omzetdaling wordt bepaald door een vierde van de omzet van 2019 te vergelijken met de omzet in een door de werkgever te kiezen periode van drie maanden.

Indien aanspraak wordt gemaakt op de verschillende NOW-subsidies, dienen deze omzetperiodes op elkaar aan te sluiten.

Welke loonsom is beslissend?
De voorschotten van NOW 3.0 worden gebaseerd op de loonsom van juni 2020. Indien dit niet mogelijk is, wordt uitgegaan van de loonsom in april 2020.

Negatief effect dalende loonsom beperkt
In de NOW 1.0 en 2.0 had een dalende loonsom een negatief effect op de definitieve hoogte van de NOW-subsidie. In NOW 3.0 krijgen werkgevers de mogelijkheid de loonsom tijdens de subsidieperiode met een bepaald percentage te laten dalen ten opzichte van de loonsom in juni 2020, zonder dat dit gevolgen heeft voor de subsidie.

In het eerste tijdvak blijft een daling van de loonsom van 10% zonder gevolgen, in het tweede tijdvak is dat 15% en in het derde tijdvak 20%.

Geen korting op subsidie bij BE-ontslag
In NOW 3.0 wordt de korting van 5% op het subsidiebedrag bij bedrijfseconomische ontslag geschrapt.

Nieuwe sanctie bij aantoonbaar niet voldoen aan verplichting begeleiding van werk naar werk
In NOW 2.0 is een inspanningsverplichting voor de werkgever opgenomen om mee te werken aan de begeleiding naar nieuw werk van de werknemer. Denk hierbij aan het informeren over scholing en/of bekostiging daarvan.

In de NOW 3.0 wordt de werkgever verplicht om in een tijdvak waarin hij subsidie heeft aangevraagd contact op te nemen met het UWV via de UWV telefoon NOW als gedurende dat subsidietijdvak voor één of meerdere werknemers een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen indient. Op het moment dat er geen contact met UWV heeft plaatsgevonden, zal de subsidie met 5% worden gekort.

Verbod op bonussen, uitkeren van dividend en inkoop van eigen aandelen
Dit verbod blijft ook in NOW 3.0 bestaan.

Waar aan te vragen
U vraagt de NOW 3.0. aan via het UWV.